Quantcast
regulamin - Dojrzewamy.pl

Regulamin serwisu internetowego Dojrzewamy.pl

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady działania serwisu Dojrzewamy.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień Regulaminu.

Definicje

§ 2

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

Serwis – serwis Dojrzewamy.pl prowadzony przez Rafał Bednarski MediaLive, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w Regulaminie; ilekroć w Regulaminie mowa o Serwisie, należy przez to rozumieć także Organizatora;

Organizator – organizator Serwisu – Rafał Bednarski MediaLive ul. Na Szaniec 6/58 31-560 Kraków

Administrator – organizator Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem.

Użytkownik – korzystająca z Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Treść – wszelkie treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub informacjami nie chronionymi prawem autorskim, z wyłączeniem treści mających charakter reklamy przewidzianej Regulaminem.

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z usług Serwisu.

Usługi Serwisu

§ 3

W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniany jest system informatyczny w celu umieszczania oraz przechowywania w Serwisie Treści.

Korzystanie z serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga Rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Wymagania techniczne

§ 4

Korzystanie z usług Serwisu wymaga korzystania z przeglądarki internetowej MSIE 6.0, Firefox 1.0, Opera 7.0 lub kompatybilnej, z włączoną opcją „cookies”, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 800x600.

Rejestracja i konto Użytkownika

§ 5

Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego (http://Dojrzewamy.pl/rejestracja).

Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.

Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto (http://Dojrzewamy.pl/profil).

Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.

Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:

 • zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu,
 • zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 • zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;

Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.

Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.

Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:

 • na swoje żądanie – wyrażone w drodze e-mailowej;
 • bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.

Umieszczanie i przechowywanie Treści

§ 6

Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników i przechowywanie w Serwisie Treści:

 • mających bezprawny charakter,
 • reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu,
 • obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste,
 • propagujących piractwo komputerowe lub hackerstwo,
 • o identycznej wartości merytorycznej wstawionej przez tego samego Użytkownika,
 • naruszających prawa Użytkownika, atakujących Użytkowników,
 • reklamujących pytania Użytkowników umieszczone na Serwisie,
 • o charakterze erotycznym, pornograficznym, zawierających nieprzyzwoite materiały,
 • naruszających dobry wizerunek Serwisu,
 • pytań/odpowiedz lub komentarzy mających charakter matrymonialny. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek danych kontaktowych na Serwisie jak i poprzez inne formy udostępniania publicznego za pośrednictwem Serwisu,
 • o charakterze zadania domowego,
 • pytań/odpowiedzi lub komentarzy w których zawarty powinien być załącznik graficzny, o czym informuje nas treść pytania/odpowiedzi/komentarza lecz z przyczyn niejasnych nie ma tego załącznika zostają usunięte przez administratora Serwisu,
 • odpowiedzi lub komentarzy nie zawierających żadnych wartości merytorycznych lub są one znikome. Treści takie usuwane są w celu dbania o wysoki poziom merytoryczny Serwisu,
 • załączników graficznych dodanych przez Użytkownika nie będącego postacią widniejącą na tym załączniku (zostaną usunięte przez Administratora Serwisu)

Umieszczenie oraz przechowywanie w Serwisie Treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego nie może naruszać cudzych praw.

Umieszczenie w Serwisie Treści o powyższym charakterze traktowane jest jako oświadczenie Użytkownika, że:

 • przysługują mu autorskie prawa majątkowe do jej utrwalenia, zwielokrotnienia oraz udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
 • za pośrednictwem Serwisu nieodpłatne publicznie udostępnia umieszczoną w nim Treść w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;
 • udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrzymanie umieszczonych przez siebie Treści na stronie internetowej Serwisu.

Użytkownik umieszczający w Serwisie Treść chronioną prawem autorskim lub pokrewnym ponosi pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za ewentualne związane z tym naruszenia praw osób trzecich.

Umieszczenie w Serwisie Treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu następuje z chwilą przesłania jej przez Użytkownika drogą elektroniczną Administratorowi przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.

Wypowiedzi umieszczane na serwisie powinny być składne, zrozumiałe oraz pozbawione rażących błędów ortograficznych w rozumieniu ustawy z dnia 7.10.1999 „O języku polskim” Dz. U. 90/1999 z dnia 8 listopada 1999 r. poz. 999

Umieszczenie w Serwisie Treści następuje na czas nieoznaczony. Na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownikowi przysługuje jednak prawo rozwiązania umowy o świadczenie usługi związanej z umieszczeniem w Serwisie Treści oraz – po jej wygaśnięciu – prawo żądania usunięcia z Serwisu umieszczonych przez Użytkownika Treści. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Administratorowi Serwisu przysługuje prawo sporządzenia i zachowania kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.

Korzystanie z Treści

§ 7

Użytkownikom przysługuje prawo korzystania z umieszczonych w Serwisie Treści jedynie na własne potrzeby, w celach nie mających charakteru komercyjnego. W przypadku, gdy Treść stanowi przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego, Użytkownik może z niej korzystać w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Korzystanie z Treści na zasadach określonych w Regulaminie jest nieodpłatne.

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za dokonane przez siebie naruszenia cudzych praw autorskich lub pokrewnych do Treści umieszczonych w Serwisie.

Kontrola Treści

§ 8

Administrator ma prawo kontrolować – w miarę swoich możliwości – umieszczane przez Użytkowników Treści w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

W przypadku stwierdzenia, że umieszczona w Serwisie treść nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, Administratorowi przysługuje prawo usunięcia umieszczonej przez Użytkownika Treści z Serwisu.

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Odpowiedzialność Administratora

§ 13

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,
 • działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu oraz
 • naruszenia przez Użytkowników cudzych praw w związku z korzystaniem z Serwisu – w szczególności gdy udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania lub udostępniania przez Użytkowników Treści Administrator nie wie o bezprawnym charakterze tychże Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do wskazanych Treści.
 • wypłacalność Użytkowników,
 • niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,
 • działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z usług Serwisu,
 • działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z usług Serwisu,
 • wadliwe działanie Serwisu spowodowane siłą wyższą.

Niezależnie od powyższego Administrator w miarę możliwości dba o odpowiedni poziom merytoryczny Serwisu, w tym umieszczanych w nim Treści oraz reklam.

W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym blokady konta nieuczciwego Użytkownika i jego wyrejestrowania z Serwisu. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza cudzych praw. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.

Postępowanie reklamacyjne

§ 14

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych w ramach Serwisu usług.

Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej pomoc@Dojrzewamy.pl

Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, w miarę możliwości w terminie do 7 dni.

Rozwiązywanie umów o świadczenie usług Serwisu

§ 15

Umowa o świadczenie usługi Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email pomoc@Dojrzewamy.pl

Organizatorowi Serwisu przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług Serwisu w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania tejże umowy przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej.

Umowa o świadczenie usług Serwisu wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli, o którym mowa ust. poprzedzających.

Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem nie ma skutku dla umów zawartych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

Wygaśnięcie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem skutkuje likwidacją konta Użytkownika, jego wyrejestrowaniem z Serwisu oraz usunięciem umieszczonych przez niego w Serwisie Treści lub reklamy. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności.

Zmiany Regulaminu

§ 16

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jej zaakceptowanie.

Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowaniem z Serwisu. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności.

Ostatnia zmiana regulaminu nastąpiła dnia 4 marca 2009